Privacy & GDPR

Deze Privacy Policy heeft uitwerking vanaf 04 Oktober 2019, en heeft betrekking op de gegevens verzameld op haar website www.lease-estate.com, of tijdens haar normale bedrijfsuitvoering. Deze policy kan worden aangepast bij een wijziging aan de wet- en regelgeving en/of aan de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken. De meest recente versie van deze policy is beschikbaar op www.lease-estate.com.

Uw gegevens worden verwerkt door:
LEASE ESTATE NV (hierna “LEASE ESTATE”)
Korenlei 17/19, 9000 Gent
Ondernemingsnummer: 0735.699.666
Contact: info@lease-estate.com

1 WAAR HEEFT DEZE POLICY BETREKKING OP?

Uw privacy is heel belangrijk voor ons, daarom willen wij niet enkel uw data beschermen, maar u ook op de hoogte brengen hoe uw data verwerkt en beschermd wordt. We willen je gegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier verwerken. In deze policy geven wij u meer uitleg hoe wij u gegevens verzamelen en verwerken. Hiernaast willen wij u ook op uw rechten met betrekking tot deze data wijzen. Daarom geven wij hierna verduidelijking over de wijze waarop wij bepaalde persoonlijke informatie verzamelen, welke persoonsgegevens wij verzamelen, uw recht op toegang, verbetering, verwijdering,… Dit alles in toepassing van de Privacy-verordening van 27 april 2016 (verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

2 OP WIE IS DEZE POLICY VAN TOEPASSING?

De Policy is van toepassing op de volgende personen:

Direct contact

In het algemeen verzamelen wij u persoonsgegevens bij het aangaan van een klantenrelatie, bij het onderschrijven van één van onze producten of diensten, ingeval u reageert op een van onze commerciële acties, of bij een mail die U naar ons stuurt ná een bezoek aan onze website.

Indirect contact

LEASE ESTATE verwerkt evenwel ook gegevens van personen die geen klant zijn. Denk bijvoorbeeld aan de persoonsgegevens die LEASE ESTATE verwerkt van de wettelijke vertegenwoordigers van klanten en de uiteindelijke begunstigden van de klanten van LEASE ESTATE.

De Privacywet verstaat onder “persoonsgegevens” alle gegevens waarmee een persoon rechtstreeks of onrechtstreeks wordt geïdentificeerd of geïdentificeerd kan worden. Als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van één of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit. Al deze gegevens worden beschermd door de Privacyverordening.

Met verwerken bedoelen we alles wat we met deze gegevens kunnen doen, zoals verzamelen, vastleggen, opslaan, aanpassen, ordenen, gebruiken, bekendmaken, doorgeven of verwijderen.

U deelt persoonlijke informatie met ons wanneer u:

 • Klant wordt;
 • Een contract ondertekent;
 • Onze producten of diensten gebruikt;
 • Via één van onze communicatiekanalen contact met ons opneemt.

We maken ook gebruik van gegevens die wettelijk mogen worden opgevraagd bij publieke bronnen zoals het kredietregister van de Nationale Bank van België (NBB), het handelsregister of de media. Verder maken we gebruik van gegevens die wettelijk mogen worden verstrekt door derden, zoals bijvoorbeeld LexisNexis, Graydon of www.checkdoc.be.

3 WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE OVER U?

We verzamelen onder meer de volgende persoonsgegevens:

Identificatiegegevens, zoals

 • Uw naam, voornaam, geboortedatum en geboorteplaats;
 • Uw geslacht;
 • Uw nationaliteit;
 • Uw adres;
 • Uw rijksregisternummer of TIN-nummer;
 • Uw Gsm-nummer, faxnummer, telefoonnummer;
 • Uw beroep;
 • Uw burgerlijke staat;
 • Uw e-mailadres;
 • Uw roerend en onroerend vermogen;
 • IP-adressen en cookiedate;
 • Alle andere informatie die u vrijwillig verstrekt bij het invullen van een openingsformulier, vragenlijst, … die wij voor specifieke doeleinden opvragen.

Transactiegegevens, zoals

 • uw bankrekeningnummer, stortingen, afhalingen en betalingen waarbij uw rekening betrokken is;

Financiële gegevens, zoals

 • facturen, creditnota’s, loonstrookjes, betaalgedrag,
 • de waarde van uw onroerende goederen of andere vermogensbestanddelen,
 • uw krediethistoriek en leencapaciteit, of u bij een kredietcentrale bent geregistreerd,
 • uw betalingsachterstanden en uw inkomen;

Socio-demografische gegevens, zoals

 • Maritale staat
 • Gegevens over uw gezinssituatie (heeft u kinderen?)
  • LEASE ESTATE hecht belang aan de bescherming van de data van haar klanten en hun kinderen. We verzamelen alleen informatie over kinderen als u ons informatie geeft over kinderen in verband met een product dat u afneemt. We doen geen directe marketing naar kinderen onder de 12 jaar
 • Gegevens over uw interesses en behoeften die u met ons deelt, bijvoorbeeld wanneer u contact opneemt met ons;

We leggen geen bijzondere (gevoelige) persoonsgegevens vast die te maken hebben met uw gezondheid, etniciteit, religieuze, filosofische of politieke overtuigingen, behalve als dit absoluut noodzakelijk is. Dit gebeurt alleen in heel specifieke situaties, bijvoorbeeld wanneer u ons opdracht geeft het lidmaatschapsgeld te betalen aan een politieke partij of wanneer u ons een bewijs van vervangingsinkomen of invaliditeitsvergoeding geeft.

4 WAT ZIJN UW RECHTEN?

4.1 Recht op inzage

U heeft het recht om de door ons verwerkte persoonsgegevens in te zien. Als u uw recht op inzage uitoefent zal LEASE ESTATE u een zo volledig mogelijk overzicht geven van uw gegevens.

Het is mogelijk dat bepaalde gegevens die geen deel uitmaken van courant verwerkte persoonsgegevens, zoals back-up bestanden, log-, historiek- of archiefbestanden niet opgenomen zijn in dit overzicht. Deze worden wel verwijderd uit deze bestanden volgens standaard opkuisprocessen.

4.2 Recht op verbetering

Als uw persoonsgegevens onjuist zijn, hebt u het recht ons te verzoeken deze te corrigeren.

Als wij gegevens over u hebben gedeeld met derden en deze gegevens vervolgens zijn gecorrigeerd, worden deze derden daarvan op de hoogte gesteld.

4.3 Recht op het laten verwijderen van gegevens

U kan LEASE ESTATE vragen uw gegevens te verwijderen. Als LEASE ESTATE geen dwingende reden meer heeft voor de verwerking van uw gegevens worden deze automatisch verwijderd.

4.4 Recht op verzet tegen een bepaald gebruik van gegevens

U kan bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens door LEASE ESTATE voor legitieme doeleinden (bijvoorbeeld marketing). Wij nemen uw bezwaar in overweging en zullen de verwerking van de persoonsgegevens stopzetten tenzij we gegronde en dwingende redenen kunnen voorleggen om de verwerking ervan te behouden.

U kan ook bezwaar maken tegen het ontvangen van commerciële berichten (per e-mail, post of telefoon) of het gebruik van uw persoonsgegevens voor statistische doeleinden.

Dit kan op verschillende manieren:

U kan echter geen bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als dit gebeurt in het kader van:

 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • Het voldoen aan contractuele verplichtingen tegenover u;
 • Problemen met de beveiliging van uw gegevens

4.5 Het recht op betwisting van een automatisch genomen beslissing

U heeft het recht bezwaar te maken tegen beslissingen die uitsluitend gebaseerd zijn op een automatische verwerking van uw persoonlijke gegevens en die een aanzienlijke of juridische invloed kunnen hebben op u. In dergelijke gevallen kan u vragen om “een persoon” te laten beslissen.

Uw recht om bezwaar aan te tekenen en te betwisten kan worden beperkt als geautomatiseerde beslissingen om wettelijke redenen werden genomen.

4.6 Het recht op beperkte verwerking van uw gegevens

U hebt het recht ons te vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken in onder meer de volgende gevallen:

 • U van mening bent dat de informatie onjuist is of dat wij de gegevens onrechtmatig verwerken. Gedurende de tijdspanne die LEASE ESTATE nodig heeft om verificaties inzake de uitoefening van dit recht.
 • In afwachting van het antwoord van LEASE ESTATE op de vraag of gerechtvaardigde gronden van LEASE ESTATE zwaarder wegen dan die van u in het geval u bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw gegevens voor gerechtvaardigde belangen.

In het geval LEASE ESTATE uw gegevens niet langer nodig heeft, hebt u het recht te vragen uw data voor een langere periode te bewaren zodat u ze kan gebruiken om uw rechten te vrijwaren in een juridisch geschil.

4.7 Het recht gegevens over te dragen

U hebt het recht ons te vragen sommige van uw persoonsgegevens rechtstreeks over te dragen aan u of een ander bedrijf. Dit geldt voor persoonsgegevens die we elektronisch verwerken op basis van uw toestemming of een contract met u. Voor zover technisch mogelijk zullen we uw persoonsgegevens overdragen.

4.8 Het recht op verwijdering

Behalve wettelijke uitzonderingen, kan u ons vragen uw persoonsgegevens te wissen in onderstaande gevallen:

 • We hebben deze niet meer nodig voor het oorspronkelijke doel;
 • U trekt uw toestemming voor verwerking in;
 • U maakt bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens voor gerechtvaardigde belangen (dit geldt niet indien LEASE ESTATE gegronde of dwingende redenen kan inroepen) of voor het versturen van commerciële berichten;
 • LEASE ESTATE verwerkt uw persoonsgegevens onrechtmatig;
 • Een wet van de Europese Unie of een lidstaat verplicht LEASE ESTATE om uw persoonsgegevens te wissen.

4.9 Het recht om een klacht in te dienen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop we hebben gereageerd op uw bezwaren, hebt u het recht om bij ons een klacht in te dienen. Indien u vragen heeft of uw rechten wil uitoefenen kan u ons steeds contacteren op info@lease-estate.com.

Wij geven om uw privacy en zullen steeds trachten te zoeken naar een oplossing die werkt voor iedereen. Indien u toch niet tevreden zou zijn, weet dan dat u het recht heeft een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (drukpersstraat 35, 1000 Brussel –commission@privacycommission.be).

5 UITOEFENEN VAN UW RECHTEN

U kan uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen. Dit kan op verschillende manieren:

We streven ernaar zo snel mogelijk op uw verzoek te reageren. Dit kan echter tot een maand duren. Als we meer tijd nodig hebben om uw verzoek af te handelen, laten we u dit weten evenals wat de reden voor de vertraging is.

In bepaalde wettelijke gevallen kunnen we uw verzoek afwijzen. Indien wettelijk toegestaan, informeren we u op dat moment over de reden van afwijzing.

Behoudens voor duidelijk ongegronde of overmatige aanvragen, zal geen enkele betaling gevorderd worden voor de verwerking van deze aanvragen.

6 WAT DOEN WE MET UW PERSOONSGEGEVENS?

LEASE ESTATE verzamelt en verwerkt uw gegevens voor diverse doeleinden en op basis van verschillende rechtvaardigheidsgronden. Per doeleinde worden alleen de relevante gegevens verwerkt. LEASE ESTATE levert redelijke inspanningen om te waarborgen dat de persoonsgegevens nauwkeurig, juist en actueel zijn. Deze persoonsgegevens worden enkel bewaard voor de duur die voor de toepasselijke doeleinden nodig is of om wettelijke redenen.

Naleven van de wet

LEASE ESTATE is op basis van diverse wettelijke bepalingen verplicht om een aantal gegevens over u te verwerken, waaronder begrepen maar niet beperkt tot:

 • De verplichting om de identiteit van cliënten en hun contracten mee te delen aan:
  • het Centraal Aanspreekpunt opgericht in de schoot van de Nationale Bank van België (NBB);
  • de Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen opgericht naar aanleiding van de wet van 4 maart 2012, bij de Nationale Bank van België, bij wie u ook rechtstreeks uw rechten kan uitoefenen.
 • De jaarlijkse verplichting om de identiteit van cliënten en hun roerende inkomsten (interesten en dividenden) mee te delen aan het Centraal Aanspreekpunt opgericht in de schoot van de Federale Overheidsdienst Financiën;
 • De rapporteringsverplichting binnen het kader van de Common Reporting Standard;
 • De witwaswetgeving: de verplichting om witwassen te voorkomen, te ontdekken en/of te melden aan de overheid, waarvoor u als cliënt, vertegenwoordiger of uiteindelijke begunstigde moet worden geïdentificeerd, uw identiteit moet worden geverifieerd, uw (witwasrisico)profiel moet worden bepaald, wat het samenbrengen van diverse persoonsgegevens vereist en uw handelingen en transacties moeten worden gecontroleerd;
 • De boekhoudwetgeving (onder andere de KB’s van 23 september 1992): de boekhoudkundige verwerking van de verrichtingen;
 • De embargowetgeving (onder andere EU-verordeningen 2580/2001 en 881/2002): de verplichting om embargo’s tegen landen of personen na te leven, waarvoor uw transacties moeten worden gecontroleerd en – in sommige gevallen- tegengehouden;
 • De rapporteringsverplichtingen aan administratieve overheden;
 • De privacywetgeving: de organisatie om correct te kunnen reageren als u uw rechten onder de privacywet uitoefent;
 • De toezichtwetgeving: de verplichting om rechtmatige vragen van de toezichtorganen zoals de FSMA en de Nationale Bank van België te beantwoorden;
 • De belastingwetgeving: de verplichting om bij overlijden een overzicht van de tegoeden van de overledene te bezorgen aan de overheid en om op rechtmatige vragen van de fiscale overheden te antwoorden;
 • De politiewetgeving: de verplichting om rechtmatige vragen van de gerechtelijke overheden als politie, parket, onderzoeksrechter en rechtbank te beantwoorden.

Beoordeling voor het sluiten van een contract

Voorafgaand aan het sluiten van contracten kan LEASE ESTATE bepaalde gegevens moeten verwerken om een aanvraag te behandelen en een gedegen inschatting te maken over de wenselijkheid om het contract te sluiten en/of over de voorwaarden waaronder een contract wordt gesloten. Een voorbeeld daarvan is de gegevensverzameling en –verwerking bij een Lease-aanvraag.

Uitvoering van de overeenkomst

Binnen het kader van de relatie met de cliënt zijn er verschillende taken uit te voeren en moeten de diensten waarop de cliënt een beroep doet administratief en boekhoudkundig worden verwerkt. Om dat te doen, moeten in sommige omstandigheden bepaalde persoonsgegevens worden overgemaakt aan een tussenpersoon of tegenpartij (bijvoorbeeld een kredietbemiddelaar, een bewaarnemer, een bankagent, een advocaat, …).

Legitieme belangen

Naast de hierboven opgesomde doeleinden heeft LEASE ESTATE nog een aantal legitieme belangen die als basis dienen voor een aantal verwerkingen van persoonsgegevens. Daarbij let LEASE ESTATE erop dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is en dat in elk geval het evenwicht met een eventuele impact op uw privacy niet wordt verstoord.

Zo worden o.a. persoonsgegevens verwerkt omwille van:

 • Het maken van studies, (risico-, marketing- en andere) modellen en statistieken, waarbij zo snel mogelijk de link met individuen wordt doorbroken;
 • Bewijs (archieven);
 • De vaststelling, de uitoefening, de verdediging en de vrijwaring van de rechten van LEASE ESTATE of de personen die zij eventueel vertegenwoordigt, bijvoorbeeld bij geschillen;
 • De veiligheid, beveiliging en bewaking van personen en goederen;
 • Bestuur, (risico)beheer en controle van de organisatie, onder meer door rapportering, door de effectieve leiding respectievelijk beheers- en controlefuncties als:
  • De juridische dienst
  • Compliance
  • Risicobeheer
  • Interne en externe audit
 • Gecentraliseerd, gecoördineerd of efficiënt beheer van cliënten of ondersteuning daarvan, inclusief de aanmaak van segmenten en profielen voor het beheer van cliënten of voor het detecteren van behoeften van de cliënt;
 • Evaluatie, vereenvoudiging en verbetering van processen.

Direct marketing

Om marketingactiviteiten uit te kunnen voeren, verwerken wij persoonsgegevens van onze (potentiële) relaties, zoals adresgegevens, e-mailadres en uw bezoek aan onze webpagina’s. Op basis van gegevens uit interne, externe bronnen en uw bezoek aan onze webpagina’s, kan LEASE ESTATE u passende en gerichte commerciële aanbiedingen doen, bijvoorbeeld via post, telefoon of internet.

LEASE ESTATE verkoopt of verhuurt evenwel uw persoonlijke gegevens niet aan derden.

LEASE ESTATE zal uw gegevens enkel gebruiken voor direct marketing indien u daar expliciet toestemming voor hebt gegeven.

U heeft steeds het recht zich op eenvoudig verzoek en kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing.

Toestemming

Voor de verwerking van persoonsgegevens beroept LEASE ESTATE zich in hoofdzaak op het feit dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Voor de verwerking van andere doeleinden zoals voor direct marketing zal steeds expliciete toestemming worden gevraagd.

U kan ten allen tijde uw toestemming weigeren en intrekken.

Informatiemaatschappij – e-commerce (gsm, e-mail,…) en cookies

Als u uw gsm-nummer of e-mailadres opgeeft, dan kan dat gebruikt worden voor direct marketing. Uw expliciete toestemming zal hiervoor gevraagd worden.

Als u de cookie – door uw browserinstellingen- aanvaardt, gaat LEASE ESTATE ervan uit dat u, als u verder surft, toestemt met de gegevensverwerking die daaruit voortvloeit, zelfs als die gepersonaliseerd wordt.

Tijdens een bezoek aan de website kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Internetbrowsers zoals Internet Explorer®, Firefox® of Chrome® laten toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser. Deze website kan ook cookies gebruiken die op basis van de pagina’s die u op deze website bezoekt, bijhoudt voor welke producten of diensten u interesse kan hebben. Aan de hand van deze cookies en met de hulpmiddelen van het advertentienetwerk van Google (Google AdWords, Google Analytics, het Google Display Netwerk), kunnen we u op andere websites die deel uitmaken van het Google advertentienetwerk advertenties tonen voor producten en diensten waar u mogelijk interesse voor heeft. Deze techniek wordt ‘remarketing’ genoemd. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens.

Als u cookies wil weigeren kan u dit doen met behulp van de volgende website:  http://www.youronlinechoices.com/

Als LEASE ESTATE u een e-mail stuurt, kan LEASE ESTATE volgende attributen daarvan meten (a) of u de e-mail opent, en (b) of u een hyperlink in de e-mail aanklikt.

7 MET WIE DELEN WE UW GEGEVENS EN WAAROM?

Om u de best mogelijke diensten te kunnen verlenen en competitief te blijven, delen we bepaalde gegevens binnen en buiten LEASE ESTATE. Daarbij gaat het om:

Zelfstandige agenten en makelaars

We delen informatie met zelfstandige agenten en makelaars die met LEASE ESTATE een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten. Deze agenten en makelaars zijn geregistreerd conform de toepasselijke wet- en regelgeving en werken met de noodzakelijke toestemming van de toezichthoudende instanties.

Overheidsinstanties en gereglementeerde beroepen

Om te voldoen aan de wet- en regelgeving kunnen we gegevens doorgeven aan bevoegde instanties, bijvoorbeeld om terrorisme tegen te gaan, witwaspraktijken of buitensporige schuldenlasten te voorkomen.

In bepaalde gevallen zijn we wettelijk verplicht om uw gegevens met externe partijen te delen, onder andere:

 • Overheidsinstanties, regelgevende instanties en toezichthouders, zoals de centrale bank van de landen waarin we actief zijn;
 • De belastingdienst kan ons vragen uw financiële gegevens (tegoeden op zicht- of spaarrekeningen, beleggingen in uw effectendossier) door te geven. Hiervoor kunnen we gebruik maken van bijvoorbeeld uw tax identificatienummer of rijksregisternummer ingeval van rapportering naar het Centraal Aanspreekpunt bij de Nationale Bank;
 • Justitiële/wet handhavende instanties zoals de politie, openbaar aanklagers,
 • rechtbanken en organisaties die zich bezighouden met arbitrage of bemiddeling nadat zij hier uitdrukkelijk en op wettelijke gronden om hebben verzocht;
 • Curators, bijvoorbeeld in geval van een faillissement, notarissen, bijvoorbeeld bij de verlening van een hypotheek, gevolmachtigden die de belangen van anderen behartigen en bedrijfsaccountants en -revisoren.

Financiële instellingen

Wanneer u geld opneemt, of een betaling doet naar een rekening bij een andere bank, is er altijd een andere bank of een gespecialiseerde financiële dienstverlener bij de transactie betrokken. We kunnen betalingen alleen verwerken als we informatie over u delen met die andere partij. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om uw naam en rekeningnummer. We delen ook informatie met specialisten in de financiële sector die ons bijstaan met diensten zoals:

 • Uitwisseling van beveiligde berichten over financiële transacties;
 • Betalingen en overschrijvingen wereldwijd;
 • Wereldwijde verwerking van elektronische transacties;
 • Afhandeling van binnenlandse en internationale effecten- en betalingstransacties. In sommige gevallen delen we informatie met banken of financiële instellingen in andere landen, bijvoorbeeld wanneer u een buitenlandse betaling doet of ontvangt.

Dienstverleners

Wanneer we gebruikmaken van andere dienstverleners delen we alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor een specifieke opdracht in het belang van LEASE ESTATE. Dienstverleners helpen ons onder meer door:

 • Internettools en web applicaties te ontwerpen en te onderhouden;
 • Marketingactiviteiten, evenementen of communicatie met klanten te verzorgen;
 • Rapporten en statistieken op te stellen, drukwerk te verzorgen en producten te ontwerpen.

Onderzoek en innovatie

We zijn altijd op zoek naar nieuwe inzichten die u in staat stellen steeds een stap voorop te blijven, zowel privé als zakelijk. Hiervoor kunnen we persoonsgegevens voor onderzoeksdoeleinden uitwisselen met partners zoals universiteiten en innovators. De partners met wie we samenwerken moeten aan dezelfde strikte eisen voldoen als medewerkers van LEASE ESTATE. De persoonsgegevens worden in geaggregeerde vorm gedeeld en de onderzoeksresultaten zijn anoniem.

We zorgen er altijd voor dat derden alleen toegang hebben tot persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor hun specifieke opdracht.

Communicatie van persoonsgegevens naar het buitenland

Wanneer we uw persoonsgegevens intern of met derden in het buitenland delen, zorgen we altijd voor passende waarborgen om deze gegevens te beschermen. Voor landen buiten de Europese Unie waarvan de lokale wetgeving en veiligheid als ontoereikend worden beschouwd, baseert LEASE ESTATE zich onder meer op:

 • Het feit of het contract of transactie met u of een derde partij, in uw voordeel is;
 • Modelcontracten van de Europese Unie: deze bevatten standaardbepalingen die worden gebruikt in overeenkomsten met dienstverleners om ervoor te zorgen dat het doorgeven van gegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte voldoet aan de Europese wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming.

Op uw vraag kunnen wij een kopie van deze clausules voorzien;

 • Transfer van gegevens noodzakelijk in het kader van het openbaar belang;
 • Uw uitdrukkelijke toestemming.

8 VERPLICHTING OM CORRECTE GEGEVENS TE VERSTREKKEN

Wij hebben bepaalde informatie over u nodig om als Leasinggever onze wettelijke en bijhorende contractuele verplichtingen na te komen. Zonder deze informatie kunnen wij geen diensten voor u verrichten.

De cliënt verklaart en waarborgt dat, wanneer hij aan LEASE ESTATE persoonsgegevens bezorgt voor verwerking:

 • de relevante betrokkenen afdoende geïnformeerd werden over hun rechten en plichten, en in hel bijzonder over de mogelijkheid dat LEASE ESTATE persoonsgegevens zal verwerken ten behoeve van de cliënt en in overeenstemming met de instructies van de cliënt;
 • hij bij het verzamelen en verschaffen van dergelijke persoonsgegevens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en -verwerking heeft nageleefd;
 • hij alle redelijke maatregelen zal treffen om de persoonsgegevens up to date te houden teneinde te verzekeren dat de gegevens niet onvolledig of foutief zijn met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze verzameld werden.

9 HOE BESCHERMEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

LEASE ESTATE heeft een intern beleid en hanteert minimumstandaarden om uw gegevens te beschermen. Deze worden regelmatig aangepast aan nieuwe regelgeving en ontwikkelingen in de markt. Meer specifiek en conform de geldende wet- en regelgeving nemen we gepaste technische en organisatorische maatregelen (beleid en procedures, IT-beveiliging enzovoort) zodat de vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens gewaarborgd worden, evenals de manier waarop deze worden verwerkt.

Bovendien zijn medewerkers van LEASE ESTATE verplicht tot vertrouwelijkheid en mogen zij – behalve in uitzonderingen – uw persoonsgegevens niet onrechtmatig of onnodig verstrekken.

10 WAT KAN U DOEN OM UW GEGEVENS TE BESCHERMEN?

Wij doen al het mogelijke om uw gegevens te beschermen, maar zelf kunt u ook volgende maatregelen overwegen om uw gegevens te beveiligen:

 • Installeer antivirus software, anti-spywaresoftware en een firewall. Stel bij “uw voorkeuren” in dat u die bescherming vaak wilt updaten;
 • Houd wachtwoorden strikt vertrouwelijk en gebruik sterke wachtwoorden – vermijd voor de hand liggende combinaties van letters en cijfers;
 • Wees voorzichtig met alles wat ongewoon is, zoals een nieuw internetadres, of ongebruikelijke verzoeken, zoals een vraag om klantengegevens door te sturen per e-mail.

11 HOE LANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

We mogen uw persoonsgegevens bewaren zolang deze nodig zijn voor het doel waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld. Na die periode kijken we naar haalbare oplossingen zoals archivering.

Om te beslissen hoe lang persoonsgegevens moeten worden bewaard, moeten we ook rekening houden met de bewaringsplicht die andere geldende wetten kunnen opleggen (bijvoorbeeld de wetgeving ter bestrijding van het witwassen van geld). We kunnen uw persoonsgegevens ook bewaren als bewijsmateriaal in eventuele rechtszaken. In dat geval zullen dergelijke persoonsgegevens niet actief gebruikt worden.

Er is bijgevolg geen algemene bewaartermijn – hij varieert naargelang de omstandigheden. We zullen uw persoonsgegevens bewaren zolang wij een (contactuele) handelsrelatie hebben of langer indien dit wettelijke vereist zou zijn.

12 Meldingsplicht Datalekken

LEASE ESTATE zal de cliënt zo spoedig mogelijk informeren over inbreuken op haar beveiliging die moeten worden gemeld aan de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit en/of de betrokkene(n).

Op verzoek van de cliënt zal LEASE ESTATE in het geval van een inbreuk hem in ieder geval de volgende informatie verstrekken:

 • de aard van de inbreuk en van de getroffen persoonsgegevens;
 • de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk;
 • de maatregelen die in dat verband worden of zijn getroffen.

 Indien het voor LEASE ESTATE niet mogelijk is om deze informatie direct te verstrekken, dan zal zij dat in stappen doen. LEASE ESTATE zal alle noodzakelijke medewerking verlenen aan hel zo nodig verschaffen van aanvullende informatie aan de toezichthouder(s) en/of betrokkene(n).

LEASE ESTATE houdt een overzicht bij van de feiten en gevolgen van de inbreuken op de beveiliging.

13 HOE KAN U CONTACT MET ONS OPNEMEN?

Als u vragen, klachten of enige bemerkingen heeft, meer wilt weten over het privacy beleid van LEASE ESTATE en hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, kunt u ons bij voorkeur contacteren via onze gebruikelijke kanalen:

Wanneer u ons contacteert hebben we de verplichting u correct te identificeren. We kunnen u vragen een geldige identiteitskaart of paspoort voor te leggen.